Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie

Zapytanie ofertowe usługa sprzątania chodników

ZS_260_17_20

……………………………………

(nr postępowania)

Świdwin, dnia 09.12.2020r.

                                                                                                                                                              

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

- (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 wraz z późn. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt. 8 ustawy).

 

 

Zamawiający:

Nabywca:  Powiat Świdwiński ul. Mieszka I 16,

                                  78-300 Świdwin 

        NIP: 672-172-29-85

Płatnik:  Zespół Szkół  im. Wł. Broniewskiego
                                            78-300 Świdwin, ul. Kościuszki 28.

 

 1. Prosi o złożenie oferty cenowej dla zmówienia pn.

„Usługa ręcznego zamiatania chodnika w 2021 roku ”

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. usługa ręcznego zamiatania chodnika przyległego do posesji w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 roku,  usługa zwana dalej „usługą zamiatania”,
 2. usługa mechanicznego odśnieżania chodników, posypywania mieszanką piasku z solą w 5 (pięciu) miesiącach zimowych w czasie trwania umowy, usługa zwana dalej „usługą zimową”.
 3. Zamawiający ustala, iż okres trwania umowy obejmuje 7 miesięcy „usługę zamiatania” i 5  miesięcy „usługę zimową”.

 

Informacje pozostałe:

 

 1. wymiary chodnika: ul. 3Marca – 75m x 6m = 450m2 x 12 razy w miesiącu =5400m2, ulica Kościuszki – 231m x 2m =462 m2 x 12 razy w miesiącu = 5544m2. Razem powierzchnia zamiatania – 10.944m2  tj.109,44 jednostek po 100m2.
 2. Usługi wymienione w pkt.1 ppkt.1) Wykonawca będzie wykonywać zgodnie z harmonogram (częstotliwością opisaną powyżej).
 3. Odśnieżanie chodników, posypywanie mieszanką z piasku i soli Wykonawca wykonywać będzie w miarę rzeczywistych potrzeb w okresie: 02.01.- 15.04.2021 15.11.2021- 31.12.2021r.
 4. Zamawiający za „ usługę zimową” płacić będzie stała kwotę  ryczałtową wynikającą z oferty Wykonawcy.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecania dodatkowych częstotliwości wykonywania w/w usług, za które według oddzielnego zlecenia będzie rozliczać się z Wykonawcą.
 6. Wielkość tych kwot jest niezmienna w całym okresie trwania umowy.
 7. Odśnieżanie chodników, posypywanie mieszanką z piasku i soli Wykonawca wykonywać będzie w miarę rzeczywistych potrzeb, według rzeczywistych poniesionych kosztów przez Wykonawcę.
 8. Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia w własnym zakresie, na własne ryzyko i na własny koszt.

 

 1. Wykonawca obowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), aktualnej na dzień podpisania umowy.
 2. W przypadku upływu okresu obowiązywania polisy w okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oryginału nowej polisy lub aneksu do polisy dotychczasowej w terminie 7 dni (słownie: siedmiu dni)  przed upływem okresu ważności dotychczasowej polisy.

 

 1. Wartość umowy stanowić będzie wartość zgodna z  w ofertą Wykonawcy.

 

Podstawa prawna: art. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  otrzymaniu  czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 wraz z późn. zm.) .

 1. Termin realizacji zamówienia – 01.01.2021 do dnia 31.12.2021roku.
 2. Kryteria ocen oferty  - cena 100%.
 3. Termin związania z ofertą- 14 dni licząc od dnia upływu złożenia oferty.
 4. Miejsce, termin złożenia oferty:

Ofertę propozycję cenową obejmującą całość zamówienia złożyć należy do dnia: 16.12.2020r. do godz. 10:00 w  Zespole Szkół im. Wł. Broniewskiego w sekretariacie szkoły pok.48, 78-300 Świdwin ul. Kościuszki 28 lub pocztą elektroniczną na adres:: stanisław.malkowski@o2.pl

 lub kierownik.gospodarczy@zsswidwin.pl (skan oferty).

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród otrzymanych ofert o czym powiadomi Wykonawców. Z Wykonawcą najkorzystniejszej oferty Zamawiający podpisze umowę w terminie 7 dni od dokonania wyboru oferty.

Wykonawca przy podpisywaniu umowy dołączy kserokopię dokumentów:

 1. zaświadczenia  ( poświadczoną przez Wykonawcę napisem ” za zgodność z oryginałem” ) potwierdzającego posiadanie uprawnień w przedmiotowym zakresie.
 2. Ksero polisy ubezpieczenia.

 

 

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

 

                     Krzysztof Mrowiński

 

Sporządził : Stanisław Małkowski

                   

                    Tel./ fax:  94 365 24  74.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1  - wzór oferty
 2. Załącznik nr2 - wzór umowy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zal_1_ ZS_260_17_20_ Formularz ofertowy.doc (DOC, 49KB) 2020-12-09 11:28:17 49KB 111 razy
2 Zal_2_ZS_260_17_20_projekt_umowy.docx (DOCX, 24.KB) 2020-12-09 11:28:36 24.KB 168 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Mrowiński 09-12-2020 11:28:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Mrowiński 09-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Mrowiński 09-12-2020 11:28:36