Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie

Dostawa mebli biurowych

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

 Numer postępowania: ZSP-344/05/2012      „Dostawa mebli biurowych”.

 

 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie przy ulicy Kościuszki 28 zaprasza Państwa do złożenia oferty handlowej „ na dostawę mebli biurowych” szczegółowo wymienionych i opisanych w załączniku.

 

 1. Dostawy mebli  w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy.
 2. Dostawca w oferowanej cenie wlicza koszt transportu i ewentualną wartość upustu .
 3. Należność płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury i dostawy mebli..
 4.  Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego,  ul. Kościuszki 28,  78-300 Świdwin.
 5.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

Cena             - 100%

 1.   Opis sposobu przygotowania oferty:

 Wykonawca składa jedną ofertę w języku polskim,  pismem czytelnym (Wzór załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego ) wraz z aktualnym dokumentem rejestrowym (wpis do ewidencji lub KRS) wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1.    Oferty  w zamkniętych kopertach  z opisem „Dostawa mebli”  należy składać w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego, ulica Kościuszki 28,      78-300 Świdwin  (Sekretariat s. nr 48) .
 2. Termin składania ofert upływa dnia  18.05.2012r. o godzinie 10:00
 3.  Odczytanie ofert nastąpi dnia 18.05.2012r. o godzinie 10:10, w  pokoju Nr 21 Kierownik Gospodarczy  ( parter budynku Szkoły ). 
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert .
 5. Zamawiający przekaże treść informacji/notatki służbowej z wyboru najkorzystniejszej oferty wszystkim oferentom, biorącym udział w postępowaniu, w terminie 3 dni licząc od daty wyznaczonej do składania ofert, ponadto  umieści ją na stronie www.bip.zspswidwin.pl
 6. Do kontaktowania się z Dostawcami upoważniam Kierownika Gospodarczego tut. Zespołu Szkół Pana Stanisława Małkowskiego, tel. 94 36 524 74 lub kom. +48 500 205 725, e- mail: stanislaw.malkowski@o2.pl.pl,
  1. Propozycje cenowe złożone po upływie terminu określonego w pkt 8 nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informuję, że tożsame Zapytania ofertowe zostały przekazane również innym wykonawcom, a treść ogłoszenia została umieszczona na stronie:  www.bip.zspswidwin.pl

 

       Świdwin, dnia 11.05.2012r.

 

DYREKTOR

 

 

 

mgr Edward Wójcik

 

 

 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego
tel/fax 94 365 24 74
Siedziba: 78-300 Świdwin, ul. Kościuszki 28.


NIP: 672-18-04-878,  REGON: 331075378

 

załączniki:

 1. Wykaz i opis mebli biurowych(załącznik do Zapytania ofertowego, oferty i  umowy )
 2. Formularz oferty.
 3. Wzór umowy

 

WYKAZ  I  OPIS  MEBLI:

 

 1. Szafa na odzież – sztuk 1. Szafa zamykana na klucz, z półkami na nakrycie głowy, na płaszcze i na obuwie. Wymiary: min.200 x 90x 50Gł. cm.  ( +/- 5).

 

 1. szafa na dokumenty. Szafa zamykana o wym. min. 200X90x40 cm ( +/- 5%),z minimum czterema półkami o wysokości segregatora – sztuk 4.

 

 1.   Biurko w kształcie litery „ C”, wysuwana klawiatura po lewej stronie biurka( lewa strona widziana oczami siedzącego za biurkiem). Blat biurka z otworem na przewody do monitora od strony klawiatury. Wymiary biurka ok. 200Cm x 70 x 76cm (wysokość biurka) – sugerowany wzór biurka w załączniku nr 1 do opisu. Biurko po lewej stronie wyposażone w zamykaną szafkę( szafka winna być podzielona półką. Po prawej stronie biurka 3 zamykane szuflady. Nad szafką i szufladami biurka wymagana półka.

Blenda do powierzchni podłogi na całej długości biurka.

Blat biurka przy stanowisku pracy lekko zaokrąglony –  sztuk – 1.

 

 

 1.   Biurko w kształcie litery „ C”, wysuwana klawiatura po prawej stronie biurka            ( prawa strona widziana oczami siedzącego za biurkiem). Blat biurka z otworem na przewody do monitora od strony klawiatury. Wymiary biurka ok. 200Cm x 70 x 76cm (wysokość biurka) – sugerowany wzór w załączniku nr 1 do opisu. Biurko po prawej stronie wyposażone w zamykaną szafkę (szafka podzielona  jedna półką). Po lewej stronie biurka 3 zamykane szuflady. Nad szafką i szufladami biurka wymagana półka.

Blenda do powierzchni podłogi na całej długości biurka.

Blat biurka przy stanowisku pracy lekko zaokrąglony – sztuk – 1.

 

 1. Komoda  o wys. ok. 95cm wys. x 90cm szer.x50 cm gł., z min. 2 –półkami. Komoda z 2 drzwiczkami,  zamykana –  sztuk 1.

 

 1. stolik okolicznościowy o wym:  80 x50 x 75cm ( wysokość) – sztuk 1.

 

 

 1. regał na drukarkę:  80cm wys. x 40 cm  x 40 cm  z dwoma półkami na papier do drukarki –  sztuk 1.

 

    Wszystkie meble w jednym kolorze – buk średni.

 

Nr postępowania ZSP -344/05/12                                           Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.                                

 

(nazwa i adres wykonawcy)                                                                                                                         

           

 

.............................................

        Formularz ofertowy

 

Zamawiający:

Powiat Świdwiński

Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wł. Broniewskiego

ul. Kościuszki 28

78-300 Świdwin

 

Nawiązując do zapytania ofertowego do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości poniżej równowartości kwoty 14 000 euro na „Dostawę mebli biurowych

 

my niżej podpisani: ..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................działający w imieniu i na rzecz .............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

 

oferujemy realizację poniższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z ogłoszeniem tj.:„Dostawa mebli biurowych dostawy szczegółowo opisanej w załączniku do Zapytania ofertowego                            Nr ZSP-344/00/12:

 

Lp

Nazwa

ilość

x

wartość NETTO

 

 

 

 

1

Szafa ubraniowa

1

x

 

2

Szafa na dokumenty

4

x

 

3

Biurko ( „lewe”  i „ prawe” )

2

x

 

4

Komoda

1

x

 

5

Stolik okolicznościowy

1

x

 

6

Regał na drukarkę i na papier do drukarki

1

x

 

7

 

 

 

 

RAZM NETTO

 

 

PODATEK VAT       

 

 

RAZEM BRUTTO

 

 

       

 

 

słownie złotych netto: ……………………. 00/100gr.

 

 

 

 

Łączna wartość oferty wynosi ……………………………….. zł brutto

w tym podatek VAT …………………………………………..

Słownie łączna wartość oferty brutto: ................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie oraz, że akceptujemy zasady płatności za dostawę przedmiotu zamówienia, zasady szczegółowo opisane w formularzu Zapytania ofertowego.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach.
 3. Uważamysię za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w umowie, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert

 

 1. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

 

 1. Parafowany wzór umowy.
 2. .............................................................................................

 

 

 

 

 

......................., dn. ......................................

 

.....................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy)

 

UMOWA Nr ……/GOS-344/05/12

 

zawarta w  dniu …….. roku w pomiędzy:
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego,
ul. Kościuszki 28, 78-300  Świdwin

NIP:672-18-04-878,  REGON: 331075378

 

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez :
 1.  mgr Edward Wójcik - dyrektor
 2.          Grażyna Szczygielska – główna księgowa

a

……….

                

zwanym dalej Wykonawcą,

 

po przeprowadzeniu postępowania zgodnego z obowiązującymi u Zamawiającego „Zasadami realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na„dostawie mebli biurowych,” szczegółowo poniżej wymienionych i wycenionych w formularzu OFERTOWYM  Wykonawcy, oferty stanowiącej  integralną cześć niniejszej umowy.

 

Lp

Nazwa

ilość

x

wartość NETTO

 

 

 

 

1

Szafa ubraniowa

1

x

 

2

Szafa na dokumenty

4

x

 

3

Biurko ( „lewe”  i „ prawe” )

2

x

 

4

Komoda

1

x

 

5

Stolik okolicznościowy

1

x

 

6

Regał na drukarkę i na papier do drukarki

1

x

 

7

 

 

 

 

RAZM NETTO

 

 

PODATEK VAT       

 

 

RAZEM BRUTTO

 

 

       

 

 

zwanej dalej „ przedmiotem dostawy”.

 

 

§ 2

 1. Termin rozpoczęcia  dostawy  przedmiotu umowy:  od dnia podpisania umowy
 2. Termin zakończenia dostawy   przedmiotu umowy: 3 – tygodnie od dnia podpisania umowy.

§ 3

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Strony umowy zgodnie ustalają na kwotę ……………złotych brutto ( wartość brutto oferty Wykonawcy).
 2. Realizację faktury Wykonawcy Zamawiający weryfikować będzie w oparciu o Ofertę Wykonawcy.

§ 4

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 3, rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
 2. Wykonawca wystawi fakturę za „przedmiot dostawy” z wyszczególnieniem ilości, cen jednostkowych netto i brutto dla zamówienia opisanego w ogłoszeniu.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

 1. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu  pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
 2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 5

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0.5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki,
  2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                           -  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy.
 2. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 4. W chwili stwierdzenia wad w parametrach technicznych dostarczonego przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo do wniesienia reklamacji na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 6

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od daty dostawy.

§ 7

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonania umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu   cywilnego. 
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

 

§ 9

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

Wykonawca :                                                                       Zamawiający

Załączniki do pobrania

Wynik postępowania
1 ZSP_344_05_12_INFORMACJA_O_WYBORZE_WYKONAWCY_LUB_UNIEWAZNIENIU_POSTEPOWANIA_.doc (DOC, 29.KB) 2012-06-20 09:27:13 29.KB 1109 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Mrowiński 11-06-2012 10:17:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Mrowiński 11-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Mrowiński 20-06-2012 09:29:40