Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie

Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nr: ZSP.344.08.12

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy oraz  na podstawie§ 6ust. 2  Regulaminu zamówień publicznych,   który stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 115/206/10Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 13 kwietnia 2010 r.

 

1. Zamawiający: - Powiat Świdwiński

 Nazwa jednostki organizacyjnej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego, w Świdwinie ul. Kościuszki 28  ogłasza postępowanie na:        „Wykonanie usługi przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych w budynkach Zamawiającego”.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zapytania ofertowego  jest „Wykonanie usługi przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych w budynkach Zamawiającego”

według poniższych warunków i wymagań:

         

I. Informacje ogólne:

a) Zamawiający wymaga, aby usługa przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych  Zamawiającego odbyła się z materiałów, sprzętu na koszt i na ryzyko Wykonawcy,

b) Przedmiot zapytania ofertowego jest zlokalizowany w miejscowości Świdwin, ulica Kościuszki 28, kompleks budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

II. Warunki szczegółowe:

  1. Liczba przewodów kominowych – 124.
  2. Osoba uprawniona do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Pan Stanisław Małkowski – kierownik gospodarczy          tel. 94 36  524 74 w. 23.
  3. Przedmiot zamówienia można oglądać w godzinach  7:30 – 14:00.
  4. Kryterium wyboru Wykonawcy jest najniższa oferowana cena brutto.
  5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby do faktury za wykonaną usługę przedłożył protokół  z okresowej kontroli przewodów kominowych.

                                      III. Pozostałe informacje:

                         CPV: 90.91.50.00-4 czyszczenie pieców i kominów.

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

4. Miejsce realizacji:  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego, ul. Kościuszki 28, 78-300 Świdwin

5. Termin wykonania zamówienia do 19.10.2012roku.

6. Kryteria oceny ofert

Cena          - 100%

   Kryterium oceny jest    

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

  1. Przygotowanie oferty: Wykonawca może złożyć jedną ofertę w języku polskim,  pismem czytelnym (Wzór załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego ).
  2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  3. Wymagany dokument - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz przedstawia dokument potwierdzający posiadanie wymaganych uprawnień.

 

8. Oferty  w zamkniętych kopertach  z opisem „Wykonanie usługi przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych  „  należy składać w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego, w Świdwinie ul. Kościuszki 28,  (Sekretariat szkoły, pok. 48)

Termin składania ofert upływa dnia  25.09.2012r. o godzinie 10.00

9. Odczytanie ofert nastąpi dnia  25.09.2012r. o godzinie 10.15, w  pokoju nr 21 .

10.  1.Propozycje ofertowe złożone po upływie terminu określonego w pkt.  8 nie będą      rozpatrywane.

2.Informuję, że tożsame Zapytania ofertowe wraz z formularzem ofertowym zostały przekazane również innym wykonawcomoraz, że zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.zspswidwin.pl

3.Zamawiający dokona wyboru wykonawcy zamówienia w terminie do 2 dni od upływu terminu składania propozycji cenowych. Stosowna informacja wraz z uzasadnieniem wyboru zostanie przekazana Państwu pocztą tradycyjną / kurierem / faksem / pocztą elektroniczną / osobiście / oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.bip.zspswidiwin.pl. Następnie w terminie 5 dni od daty przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wybranemu Wykonawcy zostanie przesłana do podpisania umowa.

4.Termin związania ofertą wynosi 15 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

Małkowski Stanisław, tel. 094 36 524 -74, w godz. 7.30-14.00

e-mail: stanislaw.malkowski@o2.pl

 

     Dyrektor

                                                                                    

załączniki:                                                              mgr Edward Wójcik

1. Formularz oferty

2. Wzór umowy

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZSP_344_08_12_Zał_1_Wzór_oferty.docx (DOCX, 15.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-18 08:40:39 15.KB 69 razy
2 ZSP_344_08_12_Zał_2_Wzór umowy_usługa_przeglądu i czyszczenia_przewodów_komin.doc (DOC, 45.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-18 08:40:54 45.KB 65 razy
Wynik postępowania
1 ZSP_344_08_12_INFORMACJA_O_WYBORZE_WYKONAWCY_LUB_UNIEWAZNIENIU_POSTEPOWANIA_.doc (DOC, 30.KB) 2012-09-25 12:10:01 30.KB 1041 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Mrowiński 18-09-2012 08:40:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Mrowiński 18-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Mrowiński 25-09-2012 12:10:01