Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie

Dostawa artykułów biurowych

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Numer postępowania: ZSP-344/07/2012      „Dostawa artykułów biurowych”.

 

 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                             im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie przy ulicy Kościuszki 28 zaprasza Państwa do złożenia oferty handlowej „ na dostawę artykułów biurowych” szczegółowo wymienionych i opisanych w załączniku.

 

 1. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych  w okresie 01.10.2012r - 31.1.2.2013r., według zapotrzebowań Zamawiającego, nie częściej niż 2 razy w miesiącu.
 2. Dostawca w oferowanej cenie wlicza koszt transportu i ewentualną wartość upustu.
 3. Należność płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Dostawca wystawia jedną fakturę na koniec miesiąca.
 4.  Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego,  ul. Kościuszki 28,  78-300 Świdwin.
 5.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

Cena             - 100%

 1.   Opis sposobu przygotowania oferty:

 Wykonawca składa jedną ofertę w języku polskim,  pismem czytelnym (Wzór załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego ) wraz z aktualnym dokumentem rejestrowym (wpis do ewidencji lub KRS) wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument przedkłada przy podpisywaniu umowy.

 1.    Oferty  w kopertach  z opisem „Dostawa artykułów biurowych”  należy składać w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego, ulica Kościuszki 28,      78-300 Świdwin  (Sekretariat s. nr 48) lub należy przesłać pocztą mailową na adres: stanisław.malkowski@o2.pl.
 2. Termin składania ofert upływa dnia  10.09.2012r. o godzinie 10:00
 3.  Odczytanie ofert nastąpi dnia 10.09.2012r. o godzinie 10:10, w  pokoju Nr 21 Kierownik Gospodarczy  ( parter budynku Szkoły ). 
 4. Termin związania ofertą wynosi 15 dni od upływu terminu składania ofert .
 5. Zamawiający przekaże treść informacji/notatki służbowej z wyboru najkorzystniejszej oferty wszystkim oferentom, biorącym udział w postępowaniu, w terminie 3 dni licząc od daty wyznaczonej do składania ofert, ponadto  umieści ją na stronie www.bip.zspswidwin.pl
 6. Do kontaktowania się z Dostawcami upoważniam Stanisława Małkowskiego Kierownika Gospodarczego tut. Zespołu Szkół, tel. 94 36 524 74 lub kom. +48 500 205 725, e- mail: stanislaw.malkowski@o2.pl.
 7. Propozycje cenowe złożone po upływie terminu określonego w pkt 8 nie będą rozpatrywane.
 8. Informuję, że tożsame Zapytania ofertowe zostały przekazane również innym wykonawcom, a treść ogłoszenia została umieszczona na stronie:  www.bip.zspswidwin.pl

 

       Świdwin, dnia 04.09.2012r.

 

DYREKTOR

 

 

 

mgr Edward Wójcik

 

 

 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego
tel/fax 94 365 24 74
Siedziba: 78-300 Świdwin, ul. Kościuszki 28.


NIP: 672-18-04-878,  REGON: 331075378

 

 

 

załączniki:

 1. Wykaz artykułów biurowych(załącznik do Zapytania ofertowego, oferty i  umowy )
 2. Formularz oferty.
 3. Wzór umowy

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZaL_1_ZSP_344_07_12_Wykaz_art_biurowych.xls (XLS, 28KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-04 09:08:15 28KB 86 razy
2 ZSP_344_07_12_Umowa na dostawę art_biur_ .doc (DOC, 45.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-04 09:08:52 45.KB 51 razy
3 ZSP_344_07_12_Zał_Nr_2 formularz_ofertowy dostawa_art_biurowych.doc (DOC, 41KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-04 09:09:08 41KB 59 razy
Wynik postępowania
1 ZSP_344_07_12_INFORMACJA_O_WYBORZE_WYKONAWCY_LUB_UNIEWAZNIENIU_POSTEPOWANIA_.doc (DOC, 30KB) 2012-09-10 11:46:41 30KB 1012 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Mrowiński 04-09-2012 09:08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Mrowiński 04-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Mrowiński 10-09-2012 11:46:41