Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie

Wynajem powierzchni pod automaty samosprzedające

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nr: ZSP.344.06.12

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy oraz  na podstawie§ 6ust. 2  Regulaminu zamówień publicznych,   który stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 115/206/10Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 13 kwietnia 2010 r.

 

1. Zamawiający: - Powiat Świdwiński

 Nazwa jednostki organizacyjnej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego, w Świdwinie ul. Kościuszki 28  ogłasza postępowanie na:        „Najem powierzchni z przeznaczeniem pod dwa automaty samo sprzedające napoje i przekąski .”

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zapytania ofertowego  jest najem powierzchni 3m² z przeznaczeniem  pod dwa automaty samo sprzedające napoje i przekąski, według poniższych warunków i wymagań:

         

I. Informacje ogólne:

 a) Zamawiający wymaga, aby automaty Wykonawcy nie wymagały przyłącza wody Zamawiającego. Winny być zasilane w wodę z własnego zbiornika. Oferta nie spełniająca tego wymogu będzie odrzucona,

b) Przedmiot zapytania ofertowego jest zlokalizowany w korytarzu,  na parterze budynku szkoły w Świdwinie przy ul. Kościuszki. Pomieszczenie posiada wentylację i klimatyzację. Pomieszczenie nie posiada ujęcia wody.

II. Warunki szczegółowe:

 1. Powierzchnia użytkowa przeznaczona pod automaty wynosi 3 m2
 2. Maksymalną liczba automatów do wstawienia Zamawiający określa na sztuk 2.
 3. Wykonawca w czynszu oferowanym zobowiązany jest uwzględnić koszt energii elektrycznej i pozostałe koszty.
 4. Ustawienie i podłączenie automatów będzie wykonane na koszt Wykonawcy (wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego).
 5. W przypadku usunięcia automatów Dzierżawca zobowiązuje się przekazać użytkowaną powierzchnię w stanie nie pogorszonym
 6. Osoba uprawniona do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Pan Stanisław Małkowski – kierownik gospodarczy  tel. 94 36  524 74 w. 23.
 7. Lokal można oglądać w godzinach  7:30 – 14:00.
 8. Kryterium wyboru Wykonawcy jest najwyższa oferowana cena brutto za  najem powierzchni użytkowej 3m².
 9.  Oferent nie może zaproponować ceny niższej niż  70,00 PLN za 1m²powierzchni lokalu netto – 86,10 PLN brutto.
 10. Wymagany zakres działalności handlowej: sprzedaż napojów gorących, chłodzących i przekąsek.

    11. Zamawiający zabrania sprzedaży napojów alkoholowych i tytoniu.

III. Pozostałe informacje:

                         CPV: 70.13.00.00-3 wynajem obiektów niemieszkalnych.

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

4. Miejsce realizacji:  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego, ul. Kościuszki 28, 78-300 Świdwin

5. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.09.2012r. do 30.06.2014r.

6. Kryteria oceny ofert

Cena          - 100%

   Kryterium oceny jest    

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Przygotowanie oferty: Wykonawca może złożyć jedną ofertę w języku polskim,  pismem czytelnym (Wzór załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego ).
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 3. Wymagany dokument - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Wykonawca do oferty dołącza parafowany wzór umowy – ( Wzór załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 8. Oferty  w zamkniętych kopertach  z opisem „Najem powierzchni pod automaty samosprzedające „  należy składać w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego, w Świdwinie ul. Kościuszki 28,  (Sekretariat szkoły, pok. 48) .

Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2012r. o godzinie 10.00

9. Odczytanie ofert nastąpi dnia  27.06.2012r. o godzinie 10.15, w  pokoju nr 21 .

10.  1.Propozycje ofertowe złożone po upływie terminu określonego w pkt 8 nie będą      rozpatrywane.

2.Informuję, że tożsame Zapytania ofertowe wraz z formularzem ofertowym zostały przekazane również innym wykonawcomoraz, że zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.zspswidwin.pl

3.Zamawiający dokona wyboru wykonawcy zamówienia w terminie do 2 dni od upływu terminu składania propozycji cenowych. Stosowna informacja wraz z uzasadnieniem wyboru zostanie przekazana Państwu pocztą tradycyjną / kurierem / faksem / pocztą elektroniczną / osobiście / oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.bip.zspswidiwin.pl. Następnie w terminie 5 dni od daty przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

4.Termin związania ofertą wynosi 15 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

Małkowski Stanisław, tel. 094 36 524 -74, w godz. 7.30-14.00

e-mail: stanislaw.malkowski@o2.pl

 

     Dyrektor

                                                                                     

załączniki:                                                              mgr Edward Wójcik

 

1. Formularz oferty

2. Wzór umowy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ZSP_344_06_12_Zał_1_Wzór_oferty.docx (DOCX, 15.KB) 2012-06-21 11:34:11 15.KB 1199 razy
2 ZSP_344_06_12_Zał_2_wzór_umowy_najmu.doc (DOC, 71.KB) 2012-06-21 11:34:35 71.KB 1695 razy
Wynik postępowania
1 ZSP_344_06_12_INFORMACJA_O_WYBORZE_WYKONAWCY_LUB_UNIEWAZNIENIU_POSTEPOWANIA_.doc (DOC, 30.KB) 2012-06-27 13:44:16 30.KB 1157 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Mrowiński 21-06-2012 11:34:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Mrowiński 21-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Mrowiński 27-06-2012 13:44:16